Koân-phiâⁿ

tē-lí-ha̍k kap tē-kiû kho-ha̍k lāi-té só͘ kóng ê koân-phiâⁿ (懸坪; plateau), kán-chheng phiâⁿ (坪), sī 1-tè khah-koân--khí-lâi ê khu-he̍k, chit-ê khu-he̍k ê téng-kôan, khah khui-khoah mā khah pêⁿ-tháⁿ.