Ko-hiông ê thiah-chûn-gia̍p

Thiah-chûn-gia̍pTâi-oân siâⁿ-chhī Ko-hiông chū 1960 kàu 1980 nî-tāi kî-kan só͘ oa̍h-hiáⁿ ê sán-gia̍p chi̍t khoán. Tāi-seng sī Jī-chhù Tāi-chiàn í-āu chhù-lí hòe-chûn ê sū-gia̍p, tè-bé tī 1960 nî-tāi hoat-tián chò sè-kài-siōng chú-iàu ê thiah-chûn sū-gia̍p-tē chi it.