Kok-chè Hoè-pè Ki-kim

(Tùi Kok-chè Hòe-pè Ki-kim-hōe choán--lâi)

Kok-chè Hòe-pè Ki-kim (Eng-gí: International Monetary Fund, IMF), hoa̍t-lo̍h choân-kiû kim-iông hē-thóng ê kok-chè cho͘-chit.

IMF kap Sè-kài Gîn-hâng lóng sī chiàn-aū Bretton Woods hē-thóng ê he̍k-sim cho͘-chit.