Gī-hōe

(Tùi Kok-hoē choán--lâi)

Gī-hōe (議會) sī chi̍t ê chèng-hú ê li̍p-hoat ki-koan. Kok-ka ê gī-hōe kiò-chò kok-hōe (國會). Gī-hōe ê hōe-oân sī jîn-bîn ì-kiàn ê tāi-piáu, tiāⁿ-tiāⁿ sī tùi soán-kí lâi soán--chhut-lâi--ê, m̄-koh mā ū hōng chí-phài--ê. Gī-hōe it-poaⁿ ū koân-le̍k thang soan-chiàn, hô-tâm, phoe-chún gōa-kau ê tiâu-iok, soán-chhut chèng-hú, pà-bián chèng-hú, phōe-chún ū-soàn téng-téng. Ū-ê gī-hōe mā ū soán kok-ka ê thâu-lâng ê koân.