Kong-kiōng ūn-su (public transport) sī lí-kheh bô sú-iōng ka-tī ê kau-thong kang-kū, tian-tò chò-hoé sú-iōng ūn-su kang-kū ê ūn-su hē-thóng, thong-siông sī kí thih-lō͘ ūn-su kap kong-lō͘ ūn-su, m̄-koh ū-sî mā pau-koat ū pâi kò͘-tēng chhia-pang-pió ê hui-lêng-ki, tō͘-chûn, kap kè-têng-chhia ūn-su.

Skytrain Bangkok.

Hiān-tāi ê kong-kiōng ūn-su

siu-kái

Thih-lō͘ ūn-su

siu-kái

Thih-lō͘ ūn-su pau-koat:

Kong-lō͘ ūn-su

siu-kái