L'Assommoir ("chiú-koán"), sī Hoat-kok chok-ka Émile Zola1877 nî chhut-pán ê siáu-soat, sī Les Rougon-Macquart hē-lia̍t ê tē-7 pō͘ chok-phín. Loē-iông sī kì-su̍t 19 sè-kí Tē-jī Tè-kok sî-kî Pa-lí siā-hoē kang-lâng kai-kip ê chi̍t koá kò͘-sū.

L'Assommoir