Lâm-oaⁿ-chhī (Hàn-jī: 南安市), tòa leh Tiong-kok Hok-kiàn-séng tang-lâm iân-hái, Chìn-kang ê tiong-iû, sī Choân-chiu-chhī ē-kha ê chi̍t-ê kōan-kip-chhī.

Tē-lí

siu-kái

Lâm-oaⁿ-chhī ê cho̍at-tùi tē-lí ūi-tì sī: tang-keng 118°8′~ 118°36′, pak-úi 24°34′~ 25°18′. Tang-pō͘ chhām Chôan-chiu-siâⁿ saⁿ-óa, sai-pō͘ hām An-khoe-kōan sio-liâm, pak-pêng kiau Éng-chhun-kōan, Sian-iû-kōan kap chòe-chi̍t-ē; sai-lâm-pêng sī Ē-mn̂g ê Tâng-oaⁿ-khu, chiàⁿ-lâm sī Siâng-an-khu kah Kim-mn̂g.

Lâm-oaⁿ-chhī sio̍k-î lâm-a-jia̍t-tài hái-iû-hêng kùi-hong khì-hāu, chi̍t-nî sù-kùi, khì-hāu ūn-sûn, hō͘-chúi chhiong-chiok. Múi nî pêng-kun kàng-hō·-liōng ta̍t-kàu 1550 kong-lî.

Hêng-chèng khu-ōa

siu-kái

Lâm-oaⁿ-chhī ê chóng bīn-chek 2032 km², lóng-chóng kóan-ha̍t 23-ê hiuⁿ-tìn kah 3-ê koe-tō pān-sū-chhù ( kán-chheng "koe-tō-pān" ).

Jîn-kháu

siu-kái

Lâm-oaⁿ-chhī chóng jîn-kháu chhiau-kè 150 bān ( 2002 nî ).

Le̍k-sú

siu-kái

Lâm-oaⁿ chit-tah khai-hoat khah chá, liōng-kî-iok tī se-gôan 260 nî ê sî-chūn kiàn kōan. 1993 nî 5--ge̍h, kóe-chòe kōan-kip-chhī.

Keng-chè

siu-kái

Chòe-kūn chit kúi-nî-lâi, Lâm-oaⁿ-chhī ê chong-ha̍p keng-chè si̍t-le̍k put-tōan leh thê-kôan, tī "chôan-kok keng-chè 100 kiông kōan-chhī" tang-tiong pâi-miâ khah óa thâu-chêng, che í-gōa, iū-koh liân-sòa kúi-nā-nî ji̍p-sóan "Hok-kiàn 10 kiông" hâng-lia̍t. Kun-kù thóng-kè, kàu-kah 2000 nî, Lâm-oaⁿ-chhī ê GDP chóng sán-ti̍t í-keng chhiau-kè 184 ek kho· ( Jîn-bîn-pē ), kang-gia̍p kah lông-gia̍p chóng sán-ti̍t beh kàu 320 ek kho·, chôan-chhī châi-chèng siu-ji̍p ta̍t-kàu 7.5 ek kho͘.

Le̍k-sú jîn-bu̍t

siu-kái

Lâm-oaⁿ chit-ê só͘-chāi, chêng-kàu-taⁿ chhut bōe-chió gâu-lâng, pâi-chí lâng. Pí-lūn kóng:

Lú-iû-khu

siu-kái

Hái-gōa hiong-chhin

siu-kái

Lâm-oaⁿ sī tù-miâ ê kiâu-hiong, Tâi-ôan-lâng ê chó͘-ke chit-it. Hôa-kiâu, Káng-Ò hiong-chhin chóng--ê beh óa 150 bān lâng. Hôa-kiâu hun-sòaⁿ tī Tang-lâm-a, Ji̍t-pún, Bí-kok, Canada, Ò-chiu kah Se-Au.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái