Lâm Ka-chiu kàu-hōe chhèng-sat àn

Lâm Ka-chiu kàu-hōe chhèng-sat àn sī 2022 nî 5 goe̍h 15 hō hoat-seng tī Bí-kok Ka-chiu Orange Kūn Laguna Woods Geneva Tiúⁿ-lo kàu-hōe ê chi̍t-kiāⁿ chhèng-sat àn-kiāⁿ. Àn-kiāⁿ hoat-seng hit-tang-sî sī Irvine Tâi-oân Tiúⁿ-ló Kàu-hōe (Irvine TPC) teh chiò kàu-tn̂g lâi sú-iōng. Geneva kap Irvine TPC lóng sī Bí-kok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe ê tn̂g-hōe.

Chhèng-chhiú iōng thih-liān kā kàu-tn̂g tōa-mn̂g só-tiâu liáu-āu, iōng kiông-le̍k-ka hong-sí só-thâu, tī kàu-tn̂g lāi khui-chhèng sàu-siā, chō-sêng 1 lâng sí-bông, 4 lâng tāng-siong, 1 lâng khin-siong. Tī hit-keng kàu-hōe, kàu-iú chha-put-to lóng-sī Tâi-Bí-jîn, chhèng-chhiú hián-jiân sī chiam-tùi Tâi-Bí-jîn siā-kûn lâi chò-àn.

Chhèng-chhiú sī tī Tâi-oân chhut-sì ê Jī-chhù Tāi-chiàn āu ê Tiong-kok kàu Tâi-oân ê lān-bîn ê tē 2 tāi Chiu Bûn-úi(David Wenwei Chou),chū-chheng sī Ki-tok-tô͘, hoān-àn ê sî nî-kí 68 hòe, hoān-àn kang-kū sī 2 ki ha̍p-hoat bóe--lâi ê 9 mm chhiú-chhèng, 15 ê tóe-móa chhèng-chí ê chhèng-chí a̍p-á, to-hâi, 4 ê khó-lêng-sī ka-kī chè-chok ê khì-iû-tôaⁿ ê po̍k-chà-bu̍t, thih-liān, kiông-le̍k-ka téng-téng, kiám-kéng jīm-ûi chhèng-chhiú àn-sǹg chip-hêng khióng-pò͘ kong-kek, thâi-sí kàu-hōe lāi só͘-ū ê lâng liáu-āu, sio-húi kàu-tn̂g kiàn-tiok-bu̍t. Chiu Bûn-úi sī Tiong-hôa Thóng-it Chhiok-chìn Tóng sêng-oân, chi-chhî Tiong-kok Kok-bîn Tóng Hân Kok-jû, "Las Vegas Tiong-kok Hô-pêng Thóng-it Chhiok-chìn-hōe" lí-sū, hō pit-miâ kiò Chiu Sèng-píⁿ, ì-sù sī "iâⁿ-kòe Tân Chúi-píⁿ", chèng-tī kheng-hiòng hui-siông kek-chìn, hi-bāng liam-mi siau-bia̍t Tâi-oân to̍k-li̍p. Kéng-hong bo̍k-chiân chhâ-tio̍h Chiu Bûn-úi chò-àn chìn-chêng siá ê jī-tiâu, hián-sī i bô jīm-tông " Tâi-oân sī to̍k-li̍p bô sio̍k-tī Tiong-kok ê kok-ka"[1], koh-ū, Chiu Bûn-úi tī àn-hoat chìn-chêng bat kā i ê "chò-àn seng-bêng" 《Bia̍t To̍k Thiⁿ-sài Ji̍t-kì》kià hō͘ thoân-pò mûi-thé Sè-kài Ji̍t-pò, iā í-keng hông Bí-kok kèng-hong cha-siu, kàu-chia Bí-kok kèng-hong oân-choân jīm-tēng, chit-ê àn-kiâⁿ sī chiam-tùi Tâi-oân-lâng thiau-kang hoat-tōng ê siû-hīn chhèng-sat[1]. Liân-pang Tiau-cha Kio̍k(FBI)koaⁿ-oân kóng in í-keng khai-sí liân-pang téng-kip ê siû-hīn hoān-chōe tiau-cha.

Hiâm-hoānSiu-kái

Chiu Bûn-úi 1953 nî 10 goe̍h 20 hō chhut-sì tī Tâi-oân, chek-koàn Tiong-kok Ô͘-lâm-séng(Bîn-kok), lāu-pē sī tòe Kok-bîn-tóng pāi-thòe Tâi-oân ê thè-ngó͘ kun-jîn. Chiu Bûn-úi sī Tâi-tiong koàn-chhun tōa-hàn, i chhin-chhiūⁿ ū giâm-tiōng ê séng-che̍k chêng-kat, i ê giân-lūn bô siū-tio̍h jīm-tông, só͘-í tùi Tâi-oân-lâng hoâi-hūn tī sim-lāi. Koh chū-jīn in-ūi i ê Gōa-séng-lâng sin-hūn, siàu-liân sî "tī Tâi-oân bô siū hoan-gêng", ùi Tâi-tiong It-tiong, Hông-kah Tāi-ha̍k chut-gia̍p, chò-peng ê sî khó-chhú ū-koaⁿ, āu-lâi chhú-tit Bí-kok se̍k-sū ha̍k-ūi. Bat chò-kòe tiâu-chiú-sai, tāi-ha̍k káng-su, āu-lâi î-bîn Bí-kok. Keng-kòe Lo̍k-sam-ki ê Tâi-pak pān-sū-chhù tiau-cha, 68 hòe (hō͘-chiàu ê chhut-siⁿ-tōe sī "Tiong-hôa Bîn-kok") ê hit-ê nî-tāi ê Tâi-oân î-bîn tī koaⁿ-hong bûn-kiāⁿ tiong ê chhut-siⁿ-tōe siá "Repubilc of China", m̄-sī chit-má só͘ chù-bêng ê "Tâi-oân", Chiu Bûn-úi tī ka-kī ê chhut-siⁿ-tōe mā siá "China", só͘-í hō͘ Bí-kok kèng-hong bat gō͘-jīn hiâm-hoān chhut-sì tī Tiong-kok[2].

2019 nî í-āu î-bîn Bí-kok, Chiu Bûn-úi ka-ji̍p Thóng-chhiok Tóng chò tóng-oân, hoán-tùi Bîn-chìn Tóng chip-chèng, kun-kù se̍k-sāi i ê lâng hêng-iông, pêng-ji̍t khòaⁿ-bōe-chhut i ū te̍k-sû ê chèng-tóng kheng-hiòng, m̄-koh nā-sī kóng-tio̍h koan-hē chèng-hú kong-pō͘-mn̂g ê tāi-chì, "chêng-sū tō iông-ī kek-tōng,koh phoe-phêng bô-soah", só͘-í pêng-iú ōe thiau-kang pī-bián kap i tâm-lūn chit hong-bīn ê ōe-tê. I tam-jīm 2019 nî 4 goe̍h sêng-li̍p ê hoán-to̍k-chhiok-thóng thoân-thé "Bí-kok Las Vegas Tiong-kok Hô-pêng Thóng-it Chhiok-chìn-hōe" lí-sū, bat chi-chhî Tiong-kok Kok-bîn Tóng tāi-piáu Hân Kok-jû chham-soán 2020 nî Tâi-oân Chóng-thóng soán-kú, khui kì-chiá-hōe, ko-kú hái-pò, téng-bīn siá si, lōe-iông: "順勢速追擊,迅猛滅獨妖;知儂韓國瑜,飆選定奪標", hông chheng-chò sī "kian-tēng ê Hân hún". Choân Bí-kok Tâi-oân Tông-hiong-hōe Las Vegas hun-hōe hōe-tiúⁿ Esther Pan piáu-sī, Chiu Bûn-úi tn̂g-kú tòa-tī Las Vegas, kap Tông-hiong-hōe sêng-oân tāi-to-sò͘ iú-hó, sui-bóng in-ūi chham-ka "Thóng-it ūn-tōng cho͘-chit", jīm-ûi Tâi-oân sī Tiong-kok ê chi̍t-pō͘-hūn, kap to-sò͘ sêng-oân jīm-ûi Tâi-oân sī to̍k-li̍p kok-ka ê li̍p-tiûⁿ tò-pêng, m̄-koh ta̍k-ke pēng bōe in-ūi chèng-tī lâi sio-oan. chi̍t-ê Tông-hiong-hōe ê se̍k-sāi-lâng piáu-sī, kap Chiu Bûn-úi khai-káng ê sî kám-kak i tùi jîn-seng hui-siông siau-ke̍k, bâi-oàn Bí-kok chèng-hú, Tâi-oân chèng-hú. Chit-ūi se̍k-sāi-lâng ê bó͘ mā-sī Tông-hiong-hōe sêng-oân, i piáu-sī Chiu Bûn-úi ê li̍p-tiûⁿ bêng-hián, sīm-chì tī chi̍t-tiûⁿ gián-thó-hōe kek-tōng "chhiúⁿ mái-khuh", tī tâi-á-téng hoah-kóng "我們全都是中國人(lán lóng sī Tiong-kok-lâng)" ê giân-lūn, só͘-ū Tông-hiong-hōe ê sêng-oân lóng jīm-ûi i chit-chióng chêng-sū sī bô-chèng-siông--ê, "Góa hit-tong-sî kám-kak kî-koài, lí ùi Tâi-oân lâi--ê, án-chóaⁿ ōe kóng "我是中國人(Góa sī Tiong-kok-lâng)?" M̄-koh góa pèng-bô kòe-thâu koan-sim chit-chàn tāi-chì, mā-bô ke chò thó-lūn."

Bo̍k-chiân Bí-kok kèng-hong ùi Chiu Bûn-úi lâu-hā ê jī-tiâu phòaⁿ-toàn, jīm-ûi "sī in-ūi Tâi-oân Hái-kiap Lióng-hōaⁿ koan-hē kín-tiuⁿ ê iân-kò͘, tì-kàu chèng-tī tōng-ki siû-hīn hoān-chōe". Kun-kù tong-tōe tī-an-koaⁿ(sheriff) ê biâu-su̍t, hiâm-hoān ê chhia-lāi jī-tiâu hián-sī i hoán Tâi-oân ê li̍p-tiûⁿ. Kun-kù Bí-kok Hun-chiú Chhèng Phàu kap Po̍k-chà-bu̍t Koán-lí-kio̍k(ATF)ê chu-liāu, Chiu Bûn-úi tāi-seng tī Las Vegas bóe-tio̍h 2 ki 9 hô-bí kháu-kèng ê Pistol chhiú-chhèng。

Siū-hāi-chiáSiu-kái

Chhèng-sat àn chō-sêng 52 hòe lâm-sèng Tēⁿ Ta̍t-chì tng-tiûⁿ sí-bông, 5 lâng siū-siong. Siū-hāi-chiá pau-koat 1 miâ 86 hòe ê lú-sèng kap 4 miâ lâm-sèng, kî-tiong siōng nî-tióng--ê sī 92 hòe, siōng siàu-liân--ê mā-ū 66 hòe. 5 miâ siong-chiá tang-tiong, 4 lâng tio̍h-chhèng siū-siong giâm-tiōng, 1 lâng tī hūn-loān tiong siū-tio̍h khin-siong.

52 hòe ê i-seng Tēⁿ Ta̍t-chì tī chhèng-sat àn tiong lî-lān, Tēⁿ i-seng sī ūn-tōng-i-ha̍k, ho̍k-kiān-kho i-su(m̄-sī ho̍k-kiān-su), Kok-su̍t kàu-liān, pēng-m̄-sī Tiúⁿ-lo chong ê sìn-tô͘, sī chhut-tī hàu-sim, sái-chhia chài hêng-tōng put-piān ê nî-tióng bó-chhin khì chò-lé-pài. Tēⁿ Ta̍t-chì ê a-pa Tēⁿ Chùn-hiáu chiah kòe-sin iok 1 kó-goe̍h.

Tēⁿ Ta̍t-chì chhut-sin i-seng sè-ka, lāu-pē Tēⁿ Chùn-hiáu sī Tek-chiu Tâi-bí-jîn kài ū-miâ ê i-seng, a-chek Tēⁿ Chùn-lông mā-sī miâ-i. Tēⁿ Ta̍t-chì chhut-sì tī Tâi-oân, tī chi̍t-hòe ê sî tòe pē-bú î-bîn Bí-kok, tī Texas tōa-hàn, āu--lâi, Tēⁿ Ta̍t-chì kè-sêng a-pa

i-poat, tī Tek-chiu Lí-kang tāi-ha̍k i-ha̍k-īⁿ chhú-tit i-ha̍k ha̍k-ūi, kàu Ka-chiu tāi-ha̍k Lo̍k-sam-ki hun-hāu si̍t-si̍p. Hêng-i liáu-āu, chiâⁿ-chòe Lâm-hōaⁿ I-liâu Chi̍p-thoân(South Coast Medical Group)sêng-oân, ho̍k-bū Ka-chiu Aliso Viejo (California) kap chiu-ûi tē-khu ê pīⁿ-hoān, sī tit-tio̍h Bí-kok Ka-têng-i-ha̍k Úi-oân-hōe jīn-chèng ê ūn-tōng-i-ha̍k choan-kho i-seng. Orange Kūn ê kiám-chhat-tiúⁿ Todd Spitzer kap kéng-tiúⁿ Don Barnes mā chàn-iông Tēⁿ Ta̍t-chì i-su ê eng-ióng hêng-ûi koh ūi-i ai-tō.

Lēng-gōa, Tēⁿ Ta̍t-chì i-su peh-hòe ê sî liān-bú, tiāⁿ-tiāⁿ chham-ka pí-sài, siaⁿ-thâu-tháu. Ūi-tio̍h-beh cheng-chìn bú-gē, tek-pia̍t kàu Chicago, Kū-kim-soaⁿ, Hiong-káng téng tē-khu pài-su mn̄g-ha̍k. Tēⁿ i-su mā-ū tī Orange Kūn khui-pan siu ha̍k-seng, í "Chhit-chhiⁿ Phài Chháu-kâu Kûn tē peh tāi thoân-jîn" tī bú-su̍t-kài ū miâ-siaⁿ.

Tiau-chaSiu-kái

Chiu Bûn-úi sī hiān-hêng-hoān, í-keng hông Orange Kūn kèng-hong lia̍h--khì, Orange Kūn kèng-hong kóng, "Chiu Bûn-úi sái chi̍t-àm ê chhia, chhia-têng 270 Eng-lí(tāi-iok sī 434 kong-lí), chí-sī ūi-tio̍h beh thâi Tâi-oân-lâng, koh chìn-ji̍p kàu-tn̂g thâi-lâng, to-sò͘ koh sī tióng-pòe, chin-chiàⁿ sī mô͘-kúi." Lâi-chū Liân-pang Tiau-cha Kio̍k(FBI)kap Bí-kok Hun-chiú Chhèng Phàu kap Po̍k-chà-bu̍t Koán-lí Kio̍k(ATF)ê chêng-pò-oân hia̍p-chō͘ Orange Kūn kéng-tiúⁿ pān-kong-sek pān-àn . FBI í siû-hīn hoān-chōe chò pōe-kéng tiau-cha chit-chàn sū-kiāⁿ, chiam-tùi hiâm-hoān Nevada ê chū-só͘ kap tī àn-hoat hiān-tiûⁿ gōa-kháu khòa-hē ê chhia tián-khui tiau-cha, í-keng chhiâu--kòe i tī Nevada ê chū-só͘.

Don Barnes kóng, "Goán siong-sìn hiong-hiâm tek-pia̍t soán-te̍k tī Tâi-oân Siā-kûn hoān-àn, Irvine Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-lo-kàu-hōe tō-sī Tâi-oân Siā-kûn ê tāi-piáu chi-it". Don Barnes koh kóng, hoān chit-ê àn-kiâⁿ ê Chiu Bûn-úi tī chhia-lāi lâu ū iōng Tiong-bûn siá ê pit-kì, kóng-tio̍h bô jīm-tông Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng.

Chiu Bûn-úi hông khòng-kò hoān-hā 1 hāng bô͘-sat-chōe, 5 hāng bô͘-sat bī-sūi chōe, 4 hāng hui-hoat chhî-iú po̍k-chà-bu̍t chōe téng, sio̍k-tī te̍k-kip tāng-hoān. Chiu Bûn-úi tī Tâi-oân-lâng kàu-hōe ê ngó͘-chhan-hōe kap só͘-cha̍p miâ kàu-iú kau-liû, Todd Spitzer kóng Chiu Bûn-úi thàn ki-hōe chhú-tit kàu-iú ê sìn-jīm, hō͘ in bōe chù-ì tio̍h i teh-beh chìn-hêng ê kè-ōe, Todd Spitzer kóng chit-khoán hêng-ûi téng-î sī hoat-lu̍t tēng-gī ê "sū-sian bâi-ho̍k"(lying in wait), nā-sī nā-sī hông tēng-chōe, khióng-kiaⁿ ka-tāng hêng-chek, thang kiû-chhù "M̄-thang ká-sek ê chiong-sin kam-kìm" á-sī sí-hêng.

Goân-khí-seng hoat-koaⁿ chhâi-tēng ōe-tàng iōng pó-sek-kim chi̍t-pah-bān bí-kim kau-pó hāu-thoân, āu-lâi in-ūi chai-iáⁿ i chah tōa-liōng bú-khì, khióng-pò͘ kong-kek ì-tô͘ bêng-hián, ok-sèng tiōng-tāi, kái chhâi-tēng bô ún-chún kau-pó, ti̍t-chiap khàu-ah, beh tī la̍k--goe̍h ê sî tē-it-pái khai-têng.

Chiu Bûn-úi tī chò-àn chìn-chêng, bat kià-chhut iōng "Bia̍t To̍k Thiⁿ-sài Ji̍t-kì" ûi miâ ê 7 chheh iáⁿ-ìn bûn-kiāⁿ kap sûi-sin-tia̍p kā Sè-kài Ji̍t-pò Lo̍k-sam-ki Siā, ì-tô͘ soat-bêng i ê chò-àn tōng-ki. Kai siā tī 16 hō siū-tio̍h chit-thò bûn-kiāⁿ liáu-āu, koat-tēng úi-thok lu̍t-su Lîm Eng-lông, kau-hō͘ kèng-hong chhú-lí. Spitzer piáu-sī, Chiu Bûn-úi bêng-hián sī siû-hīn hoān-chōe, hông cheng-sìn kàu taⁿ, chi̍t-tiám-á mā bô chùn būn ka-kī só͘ hoān-hā ê chōe-hêng, mā bô-iàu-kín teh-beh biān-lîm ê hêng-kî.

Chham-khó Bûn-hiànSiu-kái

  1. 1.0 1.1 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī :5
  2. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī 中央社