Lâng ê kut hē-thóng

Jîn-lūi ê kut hē-thóng sī lâng sin-thé ê ki-chhó͘, ē-sái pó-hō͘ sin-thé loán-jio̍k ê só͘-chāi.

Tô͘Siu-kái

 
Jîn-lūi ê kut hē-thóng chiàⁿ-bīn.
 
Jîn-lūi ê kut hē-thóng āu-bīn.