Lâu Hiáu-pho (劉曉波, 1955 nî 12 goe̍h 28 ji̍t – 2017 nî 7 goe̍h 13 ji̍t) Tiong-kok Kiat-lîm-séng Tiông-chhun-chhī lâng. I sī chok-ka, chhut-miâ ê chèng-tī-hoān. Pat tī Pak-kiaⁿ Su-hoān Tāi-ha̍k tiong-bûn-hē chò káng-su. Mā-sī To̍k-li̍p Tiong-bûn Pit-hoē ê tē-jī kài, tē-saⁿ kài hoē-tiúⁿ. 2010 nî tit-tio̍h Nobel Hô-pêng Chióng. Po-chióng i tn̂g-kî í hui-pok-le̍k ê hong-sek tī Tiong-kok cheng-chhú ki-pún jîn-khoân.[1][2]

I pat chham-ka peh-káu bîn-ūn (八九民運). Jî-chhiáⁿ tī 2008-nî hoat-khí Lêng-pat Hiàn-chiong (零八憲章). Liok-sù Thian-an-mn̂g sū-kiān liáu-āu, I siá chheh ho͘-io̍k Tiong-kok ài chèng-tī kái-kek. Tn̂g-kî chhái-chhú í hui-po̍k-le̍k ê hong-sek cheng-chhú Tiong-kok ki-pún jîn-khoân. Kúi-ná-pái hō͘ lâng liah-ji̍p kàm-ga̍k.[1] Choè-kīn ê chi̍t-pái sī tī 2009-nî. Í siàn-tōng tian-hok kok-ka-chèng-khoân choē phoàn i iú-kî tô͘-hêng 11-nî, pak-toa̍t chèng-tī khoân-lī 2-nî, tī Liâu-lêng-séng Kím-chiu kàm-ga̍k chē-kaⁿ.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái