Lông-tō͘ (濃度; Eng-bûn: concentration) sī bó͘ bu̍t-chit tī chóng-liōng tiong chiàm-iú ê hun-liōng.

Kē lông-tō͘ (chó) kàu ko lông-tō͘ (iū) ê iông-e̍k.

Khah chia̍p-khòaⁿ ê lông-tō͘ piáu-sī hong-sek ū ē-té kúi-nā khoán: