Lāi-ô͘-khu

Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê chhī-hat-khu
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Ô͘-lāi-khu.

Lāi-ô͘-khuTâi-oân Tâi-pak-chhī ê chi̍t-ê khu.

Lāi-ô͘-khu
內湖區
Lāi-ô͘ tī Tâi-pak-chhī ê ūi-tì ê uī-tì
Lāi-ô͘ tī Tâi-pak-chhī ê ūi-tì ê uī-tì
Lāi-ô͘ tī Tâi-pak-chhī ê ūi-tì
Keng-hūi-tō͘: 25°05′N 121°35′E / 25.083°N 121.583°E / 25.083; 121.583
Kok-ka  Tâi-oân
Ti̍t-hat-chhī Tâi-pak-chhī
Chèng-hú
 - Khu-tiúⁿ Lîm Péng-chong (林秉宗)
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 31.5787 km2
Jîn-kháu (2022-nî 2-goe̍h)
 - Lóng-chóng 274,842 lâng
 - Hō͘-kàu 274,842
Sî-khu Kok-ka phiau-chún sî-kan (UTC+8)
Iû-piān hō-bé 114
Bāng-chām https://nhdo.gov.taipei/

Tē-lí

siu-kái

Lāi-ô͘-khu ūi tī Tâi-pak chhī-lāi ê tang-pêng, i ê tang-, sai-, pak-pêng hō͘' soaⁿ-lūn pau-ûi, lâm-pêng óa Ke-lâng-hô, tiong-ng sī pêⁿ-iûⁿ, ū chin chōe ô͘, chū-án-ne hō͘ lâng hō-chòe Lāi-ô͘. Lāi-ô͘ ê tang-pêng sī Sin-pak-chhī Se̍k-chí-khu; lâm keh Ke-lâng-hô kap Tâi-pak-chhī ê Siông-san-khu, Lâm-káng-khu tùi-khòaⁿ; sai-pêng kap Tiong-san-khu liân chò-hóe; pak-pêng kap Sū-lîm-khu í Tōa-lūn-tâu Sòaⁿ kap Tōa-lūn-bóe Sòaⁿ (Chhiah-chiūⁿ-thiⁿ Soaⁿ) ûi kài.

Chúi-bûn

siu-kái

Lāi-ô͘-khu choân-kéng ūi-tī Ke-lâng-hô ê chi̍p-chúi-khu lāi-té, Ke-lâng-hôTām-chúi-hô ê chi-liû.


Le̍k-sú

siu-kái

Chheng-léng sî-tāi

siu-kái

Ji̍t-pún sî-tāi

siu-kái

Chiàn-āu

siu-kái
 • 1946 nî 1 goe̍h 27 hō, kái-lē Tâi-oân-séng Tâi-pak-koān Chhit-chheⁿ-khu Lāi-ô͘-hiong. Hiong lāi siat 11 chhng. Kang-nî 7 goe̍h 6 hō, Lâm-káng-tín túi Lāi-ô͘-hiong pun--chhut-lâi.
 • 1947 nî 2 goe̍h 4 hōm, Chhit-chheⁿ-khu hŏng hùi-tû, Lāi-ô͘-hiong kái-lē Tām-chúi-khu.
 • 1950 nî 10 goe̍h 25 hō, koān-hat-khu hŏng hùi-tû, Lāi-ô͘-hiong ti̍t-chiap lé-sio̍k tī Tâi-pak-koān.
 • 1968 nî, Tâi-pak-koān Lāi-ô͘-hiong hŏng phenn-ji̍p 1967 nî seng-keh ûi ti̍t-hat-chhī ê Tâi-pak-chhī, kái-chè ûi Lāi-ô͘-khu.

Hêng-chèng hun-khu

siu-kái

Hiān-chhú-sî Lāi-ô͘-khu lóng-chóng ū 39 ê , kap 906 ê lîn.

Chhù-hun-khu
Tang-ô͘

(12 ê lí)

Gō͘-hun, An-thài, Bêng-ô͘, Kim-ô͘, Khong-lêng, Lo̍k-khong, Lāi-kau, An-ô͘, Tang-ô͘, Ô͘-chiu, Lô͘-chiu
Se-ô͘

(8 ê lí)

Se-an, Se-ô͘, Káng-hok, Káng-kîⁿ, Se-khong, Káng-to͘, Káng-hôa, Lē-san
Kim-liông

(7 ê lí)

Tōa-ô͘, Kim-sūi, Siū-ô͘, Phek-san, Lāi-ô͘, Kim-liōng, Ô͘-pin
Oan-á

(4 ê lí)

Chio̍h-thâm, O͘-heng, Ô͘-goân, Pó-ô͘
Chiu-bóe

(2 ê lí)

Hêng-siān, Chiu-bí
Chí-iông

(6 ê lí)

Chheng-pek, Chí-hûn, Sūi-kong, Chí-chheⁿ, Chí-iông, Sūi-iông
 
Lāi-ô͘-khu ê chhú-hun-khu, pun-piat sī:Se-ô͘ (tò-chhiú-pêng),Kim-liông (téng-bīn), Tang-ô͘ (chiàⁿ-chhiú-pêng),Chí-iông (tiong),Oan-á (ē-té), Chiu-bóe (siōng ē-té)

Kau-thong

siu-kái

Chia̍t-ūn

siu-kái

Kong-lō͘

siu-kái

Ko-sok kong-lō͘

siu-kái

Chhī-khu Khoài-sok-tō-lō͘

siu-kái

Chhī-khu kàn-tō[1]

siu-kái
 1. Bîn-khoân-tang-lō͘: sī Tâi-pak chhī-khu siōng tiōng-iàu ê tang-sai-hiòng tō-lō͘ chi-it. Bīn-khoân-tang-lō͘ Gō͘-tōaⁿ ùi Siông-san-khu keng Bîn-khoân Tōa-kiô hāⁿ-kòe Ke-lâng-hô kin-ji̍p Lāi-ô͘-khu liáu-āu, tiō hō-chòe Bīn-khoân-tang-lō͘ La̍k-tōaⁿ. I hiòng tang nǹg-kòe Tiong-san Ko-sok-kong-lō͘ ē-kha, hām Sêng-kong-lō͘ kau tī chi̍t ê îⁿ-khoân, koh nǹg-kòe Bîn-khoân Pōng-khang, tang-toan kap Sêng-kong-lō͘ Gō͘-tōaⁿ, Khong-lêng-lō͘ Saⁿ-tōaⁿ, koh-ū Kim-liông-lō͘ sio-chiap, hêng-sêng chi̍t ê îⁿ-khoân.
 2. Lāi-ô͘-lō͘: hun It-, Jī-, Saⁿ-tōaⁿ. Se-toan chiap Tiong-san-khu Tāi-tit ê Pak-an-lō͘, tong-toan kàu Bûn-tek-lō͘ khàu ûi-chí, It-tōaⁿ ê pak-pêng lóng sī chū-the̍h-khu, lâm-pêng tāi-pō͘-hūn sī Lāi-ô͘ Kho-ki Hn̂g-khu; Jī-tōaⁿ chhng-kòe Lāi-ô͘ kū-ke-á; JĪ-tōaⁿ kap Saⁿ-tōaⁿ bô liân chò-hóe; Saⁿ-tōaⁿ sī ùi Kim-liông-lō͘ té khai-sí peh khí-ji̍p soaⁿ-khu, bóe-toan chiap Kim-liông Sán-gia̍p Tō-lō͘, ē thong-hiòng
 3. Sêng-kong-lō͘: sī Lāi-ô͘-khu ê chú-iàu kàn-tō. It-tōaⁿ ùi Lâm-káng-khu keng Sêng-kong-kiô hāⁿ-kòe Ke-lâng-hô, tiō kin-ji̍p Lāi-ô͘-khu, hun-tōaⁿ ùi Jī-tōaⁿ khai-sí, kàu Bîn-khoân-tang-lō͘ í-āu sī Saⁿ-tōaⁿ, kàu Bûn-tek-lō͘ khàu í-āu sī Sì-tōaⁿ, keng-kòe chia̍t-ūn Tōa-ô͘ Kong-hn̂g Chām í-āu sī Gō͘-tōaⁿ, kàu-bóe tī chia̍t-ūn Ô͘-chiu Chām piⁿ-á ê îⁿ-khoân, chiap-tio̍h Bîn-khoân-tang-lō͘, Khong-lêng-lō͘, Kim-ô͘-lō͘.
 4. Khong-lêng-lō͘
 5. Sūi-kong-lō͘: tang ùi Bīn-khoân-tang-lō͘ La̍k-tōaⁿ khí-thâu, sai kàu Ki-ô͘-lō͘ ûi-chí; sī Lāi-ô͘ Kho-ki Hn̂g-khu ê kàn-tō.
 6. Káng-kîⁿ-lō͘: lâm ùi Thê-téng Tāi-tō khí-thâu, pak chiap Khoân-san-lō͘, tiong-kan kap Lāi-ô͘-lō͘ ū chi̍t ê îⁿ-khoân; i sī Lāi-ô͘ Kho-ki Hn̂g-khu ê kàn-tō.
 7. Kim-liông-lō͘: tang-toan chiap Kim-ô͘-lō͘, sai liân Lāi-ô͘-lō͘ saⁿ-tōaⁿ, sī Tek-an Siong-khoan ê tiōng-iàu liân-lo̍k tō-lō͘.
 8. Kim-ô͘-lō͘: pak-toan chiap Sêng-kong-lō͘ Sì-tōaⁿ kap Kim-liông-lō͘, lâm-toan sī chiap-tio̍h Kim-liông-lō͘ Gō͘-tōaⁿ, Kong-lêng-lō͘ Saⁿ-tōaⁿ, Bîn-khoân-tang-lō͘ ê îⁿ-khoân; i sī liân-chiap Lāi-ô͘-khu tang, sai siong-khoan ê tiōng-iàu tō-lō͘.
 9. Tang-ô͘-lō͘: tang chiap Kong-lêng-lō͘ Saⁿ-tōaⁿ, sai liân Se̍k-chí-khu ê Khong-lêng-ke, sī Tang-ô͘ Tē-khu ê tiōng-iàu kàn-tō.
 10. Khoân-san-lō͘: hun-chòe It-, Jī-, Saⁿ-tōaⁿ; ùi Lāi-ô͘-lō͘ It-tōaⁿ khai-sí sī It-tōaⁿ, kòe Ah-bó-niá sī Jī-tōaⁿ, kòe Káng-kîⁿ-lō͘ khàu sī Saⁿ-tōaⁿ; Saⁿ-toan bóe chiap thong-óng Kim-liông Pōng-khang, liân-chiap Kim-liông-lō͘.
 11. Thê-téng Tāi-tō: It-tōaⁿ liân-chiap Lâm-kiaⁿ-tang-lō͘ La̍k-tōaⁿ (he̍k-chiá sī Khoân-tong Tāi-tō ê chhut-kháu), Jī-tōaⁿ bóe chiap Lāi-ô͘-lō͘ It-tōaⁿ, sī . It-tōaⁿ tang-pêng sī Lāi-ô͘ ê phi-hoat tōa-bē-tiûⁿ khu-e̍k, sai lîm Ke-lâng-hô; Jī-tōaⁿ tang-pêng sī Lāi-ô͘ Kho-ki Hn̂g-khu, sai-pak-pêng chiap Tiong-san-khu Tāi-tit ê "Bí-lē-hôa Siong-khoan".
 12. Phek-san-lō͘:
 13. Gō͘-hun-ke: tang chiap Kong-lêng-lō͘ Saⁿ-tōaⁿ, sai liân An-khong-lō͘, kap Tang-ô͘-lō͘ pêng-hêng.
 14. Khong-lo̍k-ke: hiòng pak thong-óng Lāi-kau soaⁿ-khu kap Se̍k-chí.
 15. Tōa-ô͘-ke: hiòng pak thong-óng Se̍k-chí-khu ê Ngó͘-chí-soaⁿ.

Kàu-io̍k

siu-kái

Tāi-choan

siu-kái

Ko-kip Tiong-ha̍k

siu-kái

Kok-bîn Tiong-ha̍k

siu-kái

Kok-bîn Sió-ha̍k

siu-kái

Chìn-siu Ha̍k-hāu

siu-kái

Tô͘-su-koán

siu-kái

I-liâu Chu-goân

siu-kái

Hiu-hân kap Koan-kong

siu-kái

Kong-hn̂g

siu-kái

Ūn-tōng Tiûⁿ-só͘

siu-kái

Pō͘-tō

siu-kái
 • Kim-bīn-soaⁿ Pō͘-tō (io̍k 3.5 km)
 • Tiong-ióng-soaⁿ, Lí-hî-soaⁿ Chhin-san Pō͘-tō (io̍k 4.8 km)
 • Pe̍h-lēng-si-soaⁿ, Khong-lo̍k-soaⁿ, Bêng-kí-soaⁿ Chhin-san Pō͘-tō (io̍k 4.8 km)
 • Lāi-kau-khe Seng-thài Kéng-koan Pō͘-tō

Biō-sī

siu-kái
 • Phek-san-gâm Khai-chiang Sèng-ông Biō
 • Kim-kiōng Siân-sī
 • Hong-phek-san Goân-kak-sī
 • Kéng-thâu Hok-tek-sû

Kó͘-chek

siu-kái

Saⁿ-chip Kó͘-chek

siu-kái

Tit-hat-chhī-tēng Kó͘-chek

siu-kái

Chham-khó

siu-kái