Lō͘-ka 12, ia̍h Lō͘-ka Hok-im Tē 12 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su Lō͘-ka Hok-im ê tē-12 chiuⁿ.

Lō͘-ka 12
Su Lō͘-ka Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 3
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûnSiu-kái

ChatSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lō͘-ka 12


Lō͘-ka 12
Chiap-sio̍k
Lō͘-ka 11
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Lō͘-ka Hok-im
Kè-sio̍k
Lō͘-ka 13