Lō͘-ka 16, ia̍h Lō͘-ka Hok-im Tē 16 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su Lō͘-ka Hok-im ê tē-16 chiuⁿ.

Lō͘-ka 16
Su Lō͘-ka Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 3
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûnSiu-kái

ChatSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lō͘-ka 16


Lō͘-ka 16
Chiap-sio̍k
Lō͘-ka 15
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Lō͘-ka Hok-im
Kè-sio̍k
Lō͘-ka 17