Lōng-bān Moá Chhù

Lōng-bān muá chhù (풀하우스 Pul Hauseu; Full House; Hoâ-gí: 浪漫滿屋) sī Hân-kok SBS tsū 2004/7/4 khai-sí hòng-sàng ê Suí-bo̍k mini liân-sio̍k-kio̍k (수목 미니시리즈), lóng-tsóng 16 tsi̍p. Lōng-bān muá ok kái-pian Guân Siù-liân (원수연; 元秀蓮) ê kāng miâ manga, iû Sàng Huī-kàu (송혜교) kah Rain tsú-ián.

Ián-uân kah Kak-sikSiu-kái

Tsú-tê-khikSiu-kái

  • Ūn-miā (운명; 運命) - WHY
  • I Think I - Byul