Lūi-pia̍t:1997 nî iá-kiû

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 1997 nî iá-kiû.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1997 nî iá-kiû

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

Tī "1997 nî iá-kiû" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.