Lūi-pia̍t:Hûn-lâm-séng

(Tùi Lūi-pia̍t:Hûn-lâm choán--lâi)

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

Tī "Hûn-lâm-séng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.