Lūi-pia̍t:Hui-li̍p-pin ê tó-sū

Tī "Hui-li̍p-pin ê tó-sū" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 12 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 12 ia̍h.