Lūi-pia̍t:Kńg-tang-séng

(Tùi Lūi-pia̍t:Kńg-tang choán--lâi)
Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Kńg-tang-séng.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 5 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 lūi.

Tī "Kńg-tang-séng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 8 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 8 ia̍h.