Lūi-pia̍t:Ki-tok-sin-kàu

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Sin-kàu.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Sin-kàu ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."