Lūi-pia̍t:Lô-chek

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Lô-chek.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

T

Tī "Lô-chek" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.