Lūi-pia̍t:Liân-ha̍p Ông-kok ê siâⁿ-chhī

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

E

Tī "Liân-ha̍p Ông-kok ê siâⁿ-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.