Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Seng-oa̍h.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Seng-oa̍h ē-kha.

Tī "Seng-o̍ah" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.