Lūi-pia̍t:Siáu-hoe-tia̍p-kho

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Sió-hoe-tia̍p-kho.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Sió-hoe-tia̍p-kho ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."