Liân-ha̍p Ông-kok ê kok-kî

(Tùi Liân-ha̍p Ông-kok kok-kî choán--lâi)

Liân-ha̍p Ông-kok hiān-sî ê kok-kî1801 nî siat-kè, tī Eng-gí mā ū hō Union Flag ia̍h sī Union Jack. Chit-ê kok-kî sī "Sèng George", "Sèng Patrick", kap "Sèng Andrew" saⁿ chióng si̍p-jī ê cho-ha̍p.

Liân-ha̍p Ông-kok ê kok-kî