?Lióng-chhe-lūi
White's Tree Frog (Litoria caerulea)
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Carboniferous - hiān-tāi
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
A-mn̂g: Vertebrata
Kong: Amphibia
Linnaeus, 1758
A-kong kap ba̍k

Lióng-chhe-lūi sī 1 khoán tōng-bu̍t ê seng-bu̍t hun-lūi (taxon), sio̍k tī Amphibia chit ê kong, pau-hâm sù-ki tōng-bu̍t (tetrapod), kap bô the-mo̍͘h (amniote) ê 4 kha chek-chui tōng-bu̍t; léng-hoeh (cold-blooded), toā-hūn sî-kan tiàm tī lio̍k-tē. Hiān-chú-sî iáu oa̍h leh ê lióng-chhe-lūi ū 6,000 goā chéng.