Lióng-kóng Chóng-tok (兩廣總督) sī Chheng-tiâu ê 9 ūi hong-kiong tāi-sîn chi it; chóng-koán Kńg-tang, Kńg-sai kap Hái-lâm 3 séng ê kun-bîn chèng-bū.