Mo͘

(Tùi Mô͘ choán--lâi)
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Mô͘ (sèⁿ).

Mô͘, ia̍h sī mn̂g, mo͘, sī chhī-leng tōng-bu̍t ê phoê-hu seⁿ--chhut-lâi ê chhiam-ûi mi̍h.

Hair
Gray945.png
Cross section of a hair strand
CSIRO ScienceImage 8115 Human hair and Merino wool fibre.jpg
Scanning electron microscopy image of Merino wool (top) and human hair (bottom) showing keratin scales.
Siông-sè
System Integumentary system
Sek-pia̍t hû-hō
Latin-gí capillum
TA A16.0.00.014
TH Pang-bô͘:Str mid.html H3.12.00.3.02001
FMA 53667
Mo͘

Siong-koanSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái