Mô͘-se Gō͘-keng

Mô͘-se Gō͘ Keng (摩西五經, Eng-gí: Pentateuch) sī Kū-iok Sèng-keng siāng khí-thâu ê 5 pún keng-tián. Hi-pek-lâi-bûn siá chò תּוֹרָה; Torah, ì-sù sī kà-sī, lu̍t-hoat.

Cho͘-sêngSiu-kái