M-102 (Michigan kong-lō͘)

M-102 sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Michigan Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

M-102.svg
M-102
Michigan 102 map.png
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Michigan Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘