Magadha (Hoân-gí: मगध), hàn-bûn hoan-e̍k chò Mô͘-kiat-tô (摩揭陀), sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê chi̍t ê ông-kok, sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok ê kî-tiong chi̍t ê. Hu̍t-chó͘ Sek-khia-mô͘-nî ê it-seng tōa-pòaⁿ seng-oa̍h tī Magadha, só͘-í chia sī Ìn-tō͘ tiōng-iàu ê Hu̍t-kàu sèng-tē.

Magadha

Ông-tiâuSiu-kái