Mn̂g-hō͘ Khai-hòng Chèng-chhek

Mn̂g-hō͘ Khai-hòng Chèng-chhek (門戶開放政策) sī 19 sè-kí boa̍t kàu 20 sè-kí chho͘ ê chi̍t chióng gōa-kau kài-liām. I chí-chhut goân-chek-siōng só͘-ū ê kok-ka tī Tiong-kok lóng hiáng-iú pêng-téng ê siong-gia̍p kap kang-gia̍p bō͘-e̍k khoân.