Mucha

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Mucha sī chi̍t ê Tang Au ê jī-sèⁿ.

Jîn-bu̍tSiu-kái

 Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ia̍h-sī toāⁿ-lo̍h lia̍t-chhut sèⁿ Mucha ê lâng; lí ē-tàng pang-chān ka-thiam.