Hông-hô (黃河) sī Tiong-kok tē-jī tn̂g ê , ū 5464 kong-lí, tùi Chheng-hái-séng hoat-goân, tī Pu̍t-hái chhut-kháu.

Tē-tô͘.

MiâSiu-kái

Hô (河) chit-ê sû goân-lâi tio̍h sī Hông-hô ê kó͘-chá miâ.