Nefertiti sī kong-goân-chêng 14 sè-kí sî Ai-ki̍p ê ông-hiō. Nefertiti sī i-ê ang-sài kok-ông Akhenaten só͘ chhōa-niá ê thài-iông-sîn chông-pài tiong ê tiōng-iàu jîn-bu̍t.

Nefertiti tiāu-siōng
Neferneferuaten-Nefertiti tī sèng-su-thé ê siá-hoat
X1
N35
N5
M17F35F35F35F35
 
F35M18X1
Z4
B1

Neferneferuaten Nefertiti
Nfr nfrw itn Nfr.t jy.tj
Beautiful are the Beauties of Aten, the Beautiful one has come

Chham-khó Siu-kái

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Nefertiti". Britannica Guide to the World's Most Influential People : 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc.