Netflix, Inc.Bí-kok ê ngô͘-lo̍k kong-si, 1997 nî 8 goe̍h 29 ji̍t tī California sêng-li̍p. In goân-té sī choan-bûn tī thê-kiong streaming mûi-thé, sòaⁿ-téng VOD, kap DVD chhut-cho͘ kià-sàng ho̍k-bū. 2013 nî in khai-sí hoat-tián sòaⁿ-téng hòng-sàng, chè-chok tiān-iáⁿ kap tiān-sī chiat-bo̍k.

Logo