Ngô͘ Jio̍k-hi (吳若希; 1992 nî 5 go̍eh 23 ji̍t chhut-sì[1]), pún-miâ Ngô͘ Ka-nî (吳嘉妮), sī Hiong-káng ê cha-bó͘ koa-chhiú. Tī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī chhut-seⁿ, sè-hàn tòe chhù-lāi-lâng poaⁿ-sóa Hiong-káng seng-o̍ah. I hiān-chhú-sî sī Seng-bōng Gû-lo̍k kah Bû-sòaⁿ Tiān-sī ê chhiam-iok gē-jîn.[2] Liāu Pó-san Kì-liām Su-īⁿ 4 nî-kip ī-gia̍p.[3]

Ngô͘ Jio̍k-hi.

Chham-khó

siu-kái

Gōa-pō͘

siu-kái