Nisbah

(Tùi Nisba choán--lâi)

Nisbah (A-la-pek-gí: نسبة‎‎) sī A-la-pek hō-miâ lāi-bīn chi̍t khoán hêng-iông-sû, chí-tēng chi̍t-ê lâng chhut-sin ê só͘-chāi, pō͘-cho̍k ê koan-hē, he̍k-chiá sī chó͘-sian, chiap tī hō-miâ ê āu-piah, ū-sî koh ka-chiūⁿ jī-bóe -iyy(ah).

Nisbah āu--lâi ia̍h thoân kòe Thó͘-ní-kî, Pho-su kap Urdu téng bîn-cho̍k ê giân-gí.