Nusa Tenggara Kûn-tó

Nusa Tenggara Kûn-tó (Ìn-nî-gí: Kepulauan Nusa Tenggara), mā kiò Sió Sunda Kûn-tó (Kepulauan Sunda Kecil), sī Tang-lâm-a khò-kin Australia ê kûn-tó, toā hūn siok Ìn-nî léng-thó͘, hâm Bali, Se Nusa Tenggara kap Tang Nusa Tenggara 3-ê séng-hūn; lēng-goā mā ū to̍k-li̍p kok-ka Tang Timor tī kî-tiong.

Âng-sek sī Nusa Tenggara Kûn-tó.

Tē-miâ修改

Tī Ìn-nî-gí, "Nusa" pún-sin sī "tó-sū" ê ì-sù; "Tenggara" sī "tang-lâm" ê ì-sù.