Ok-mô͘, Pìⁿ-īⁿ-lâng, Ī-hêng, Chia̍h-lâng-mô͘, Tē-ga̍k Kîⁿ-á ê Khiong-si-hòa ê O̍ah-sí-lâng Chah-bó͘ Chah-hāu-seⁿ Kui Khióng-pò͘ Kong-kik Bô-mê-bô-ji̍t Thâi-chhut ê Thiⁿ-beh-kng 2: Ke̍k-tō͘ Gông-gia̍h 2D-pán

Ok-mô͘, Pìⁿ-īⁿ-lâng, Ī-hêng, Chia̍h-lâng-mô͘, Tē-ga̍k Kîⁿ-á ê Khiong-si-hòa ê O̍ah-sí-lâng Chah-bó͘ Chah-hāu-seⁿ Kui Khióng-pò͘ Kong-kik Bô-mê-bô-ji̍t Thâi-chhut ê Thiⁿ-beh-kng 2: Ke̍k-tō͘ Gông-gia̍h 2D-pán (Night of the Day of the Dawn of the Son of the Bride of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil, Mutant, Alien, Flesh Eating, Hellbound, Zombified Living Dead Part 2: In Shocking 2-D) sī Bí-kok tiān-iáⁿ.