Pí-kàu chong-kàu-ha̍k

Pí-kàu chong-kàu-ha̍k (比較宗教學) sī chong-kàu-ha̍k lāi-bīn ê chi̍t ê ha̍k-kho; chú-iàu sī teh hun-sek kiam pí-kàu sè-kài kok-chióng chong-kàu ê koan-tiám kap su-sióng.