Pak-hái

(Tùi Pak Hái choán--lâi)

Pak-hái sī oá Tāi-se-iûⁿ ê 1-ê hái, óa tī Eng-kok ê tang-pêng.

Pak-hái (Eng-gí: North Sea)
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: North Sea