Pang-bô͘:POJ

{{{1}}}

Documentation icon Pang-bô͘ bûn-kiāⁿ[Cha-khòaⁿ] [Siu-kái] [Le̍k-sú] [Thâi-tû]

Sú-iōngSiu-kái

Tāi-bé
{{POJ|Ti7 chia1 su1-jip8 bun5-ji7, soo3-ji7 pian3 siann-tiau7.}}
Su-chhut
Tī chia su-ji̍p bûn-jī, sò͘-jī piàn siaⁿ-tiāu.
  • Pún pang-bô͘ mā chi-oān choân tōa-siá:
{{POJ|LAI5 THAK8 LAI5 SIA2 PEH8-OE7-JI7.}} » LÂI THA̍K LÂI SIÁ PE̍H-ŌE-JĪ.
  • Pang-bô͘ thè-oāⁿ: {{POJ}} = {{poj}}

Choán-oāⁿ kui-chekSiu-kái

Sò͘-jī siaⁿ-tiāu
Su-ji̍p a a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 ng7 m7
Su-chhut a a á à a â ǎ ā n̄g
Su-ji̍p ai5 au5 ia5 iau5 io5 iu5 oa5 oe5 oai5 oan5 oat8
Su-chhut âi âu iâu ôa ôe oâi oân oa̍t


Chhiaⁿs chù-ì pang-bô͘ lāi ê gōa-bun. Só͘-iú ê oo, Oo, OO, nn, NN cho͘-ha̍p lóng pit-tēng choán-oāⁿ, m̄-koán āu-piah ū sò͘-jī ah-sī bô.

Su-ji̍p oo Oo OO nn NN
Su-chhut

Lē:

{{POJ|Oo7-a2 tinn-tinn.}} » Ō͘-á tiⁿ-tiⁿ.
{{POJ|"Funny" e5 i3-su3.}} » "Fuⁿy" ê ì-sù.