Pang-chān:Chhiau-chhoē

Pe̍h-oē-jī ê pheng-imSiu-kái

Pe̍h-ōe-jī ū chi̍t-thò chiàⁿ-jī-hoat, chhiáⁿ chham-khó Wikibooks:zh:臺灣話/書寫/白話字 (Hàn-jī).

Kiám-sek ê sî-chūn chhiáⁿ chīn-liōng kā Pe̍h-ōe-jī pheng chèng-khak chiah chhōe ē-tio̍h. Chi̍t-kóa tiāⁿ-tiāⁿ-ēng ê bêng-sû, chhiūⁿ Tâi-oân kap Thài-phêng-iûⁿ, iōng Hàn-jī iá sī Eng-bûn mā sī chhōe ē-tio̍h.

Iōng Google kiám-sek WikipediaSiu-kái

Iōng Yahoo! kiám-sek WikipediaSiu-kái

Wikipedia ê chhiau-chhoē ke-siSiu-kái

Iōng browser péng WikipediaSiu-kái

MozillaSiu-kái

Mozilla, Netscape 6/7, Beonex Communicator, kap Mozilla Firefox ū 1-ê kong-lêng hō·-chò kiám-sek plugin. Che lī-iōng liû-lám-khì ê "sidebar" khì kap kiám-sek iân-jín chih-chia̍p. Bī-lâi ē-tàng tùi Mycroft kè-ōe ê bāng-chām chū-tōng an-chng Holopedia ê plugin (koan-kiàn-sû: Wikipedia).

Ka-sú chhoē bô mi̍hSiu-kái