Pe̍h Chhù (Eng-gí: White House "Hoái-thoh Hàu-suh"), thong-sio̍k sī hoan-e̍k chò Pe̍h Kiong, siat tī Bí-kok ê siú-tō͘ Washington, D.C., si in Chóng-thóng khiā-khí kiam pān-kong ê só͘-chāi, chū John Adams sî-tāi lī-ēng kàu chit-má. .

Pe̍h Chhù

Kiàn-tio̍k-bu̍tSiu-kái

Kiàn-tio̍k ê goân siat-kè-chiá sī James Hoban.