Phè-á-chongse-iûⁿ-sek ê pe̍h sin-niû-á-saⁿ. Phè-á-chong tī 19 sè-kí Victoria Cha-bó͘-ông sî-tāi khai-sí sî-kiâⁿ kàu taⁿ. Pe̍h-sek āu--lâi siōng-teng sûn-kiat ê sim, gín-á-lâng ê thian-chin, he̍k-chiá-sī chāi-sek-lú ê sin-hūn.

1876 nî

Phè-á-chong chit sû tāi-khài tī Tâi-oân Ji̍t-pún Sî-tāi chō--ê. Phè-á/phè-á-kin sī éng-chá 1 khoán cha-bó͘-lâng ê thâu-kin. In-ūi se-iûⁿ ê sin-niû thâu-khak tà pe̍h se-kin, kui su tō hō chò "phè-á-chong".

Chham-khó chu-liāu Siu-kái