Phó͘-thong-hoat

Phó͘-thong-hoat (Eng-gí: common law), he̍k-chiá kóng Eng-Bí hoat (英美法), sī chi̍t lūi hoat-lu̍t hē-thóng, te̍k-sek chi it sī chhái-ēng chìn-chêng àn-kiāⁿ phòaⁿ-koaⁿ kap pôe-sím-thoân téng cho͘-ha̍p sán-seng chhut--lâi ê phòaⁿ-lē lâi sím-phòaⁿ sin àn-kiāⁿ.