Phah-buh (Eng-gí: pub) sī choan-bûn teh bē chiú-lūi ím-liāu ê tiàm, tī chi̍t kóa só͘-chāi, te̍k-pia̍t sī Eng-gí-kài siā-hōe ê sió chng-thâu lāi-bīn, pub sī tē-hng siā-lí bîn-chiòng chū-chi̍p ê tē-tiám.

Siong-koanSiu-kái