Pho-lân Ông-kok

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Pho-lân ê le̍k-sú tang-tiong ū chē kái ê kun-chú-chè, lóng thang kiò Pho-lân Ông-kok, pau-koat:

Sò--lo̍h-lâi ū kúi-ê siū gōa-kok khòng-chè ê chèng-khoân: