Piak-hóe[1], ia̍h ū kóng hang-hóe, sī chú-chia̍h ê chi̍t lūi hong-hoat, hō͘ chia̍h-mi̍h piáu-biān ti̍t-chia̍p chiap-chhio̍k jia̍t-goân ka-jia̍t.

Siong-koanSiu-kái

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "煏". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 煏火=火に炙る